gyrynmak gy‧ryn‧mak işlik

Özüň üçin gyrmak, gyryp almak.

  • Ol gawuny gyryn-da suwuny iç!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyrynmak - gyrnar, gyrnypdyr.


Duş gelýän formalary
  • gyryndy
  • gyryndylar