gyrymsy gy‧rym‧sy

Her tüýsli kelte boýly (agaç we ş. m.).

  • Jigitler gyrymsy gara ojary, olaryň töňňelerini üýşürip, ullakan ot ýakdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyrymsy agaçlaryň emele getiren gür tokaýy bilen ýörer diýip çaklapdy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • gyrymsa
  • gyrymsyja
  • gyrymsylar
  • gyrymsylardan
  • gyrymsylary
  • gyrymsylaryny
  • gyrymsylaryň