gyrylmak gy‧ryl‧mak işlik

 1. Kesilmek, ýolunmak, üzülmek.

  • Onuň üstünden guş bolup uçsaň, ganatyň gyryljak. (Myraly)

  • Ondan soň olar gyrlan zynjyry seplemäge başladylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gyryk çykmak, bogulmak, garjaşmak (ses hakynda).

  • Sesiň gyrlypdyr.

 3. Köpçülikleýin ölmek, ölüp gutarmak.

  • Gyrylýanlar, yzyna çekilýen otrýadlar barada Çernyşowyň ştabyna yzly-yzyna aýylganç habarlar gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyşyna bir siňek hem galman gyrlar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyrylmak - gyrlar, gyrlypdyr.


Duş gelýän formalary
 • gyrlan
 • gyrlanda
 • gyrlandan
 • gyrlandygy
 • gyrlandygyna
 • gyrlandygyny
 • gyrlanlygy
 • gyrlany
 • gyrlar
 • gyrlarda
 • gyrlardan
 • gyrlarsyň
 • gyrlarsyňyz
 • gyrlary
 • gyrlaýsaňyz
 • gyrlyp
 • gyrlypdyr
 • gyrlypdyr-da
 • gyrlypdyrlar
 • gyryldy
 • gyryldymy
 • gyryldyňmy
 • gyryldyňyzmy
 • gyryljak
 • gyryljakdy
 • gyryljakmy
 • gyrylmady
 • gyrylmadyk
 • gyrylmaga
 • gyrylmagy
 • gyrylmagyna
 • gyrylmagyndan
 • gyrylmagyny
 • gyrylmagynyň
 • gyrylmak
 • gyrylmakdan
 • gyrylmaklyk
 • gyrylman
 • gyrylmandyr
 • gyrylmasa
 • gyrylmasyn
 • gyrylmaýarlar
 • gyrylsa
 • gyrylsa-da
 • gyrylsak
 • gyrylsyn
 • gyrylýan
 • gyrylýandygy
 • gyrylýandygyny
 • gyrylýandyr
 • gyrylýanlar
 • gyrylýança
 • gyrylýar
 • gyrylýardy
 • gyrylýardylar
 • gyrylýarlar