gyrmak gyr‧mak 1 işlik

Baryny, hemmesini öldürmek, ýok etmek, öldürişdirip çykmak.

 • Öz ýerinde duşmany gyrýar gyzyl esgerler. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Şu gün bir ýere habar berseňiz, baryňyzy gyraryn. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Hüjüm çaglarynda düşseň ýadyma, Gyraryn duşmany, ýeňerin ony. (K. Işanow, Watan üçin)

 • Entek möjek kändir, biz ordanyň ýarsyny hem gyryp bilen däldiris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

gyrmak gyr‧mak 2 işlik

 1. Gazamak, ýonmak, ýüzüni ýylmamak.

  • Gyrgyç bilen gawunyň etini gyrmak.

 2. Kesmek, gyrkmak.

  • Dokmaçylar, ilki biri-biriniň ertirden bäri näçe gyrym gyranyny, näçe çitenini bilişdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Üzmek, ýolmak, ýok etmek.

  • Möýüň kerebin gyrdylar. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Ýüzüni arassalamak, tämizlemek.


Duş gelýän formalary
 • gyraly
 • gyralyň
 • gyran
 • gyrana
 • gyranam
 • gyrandan
 • gyrandygy
 • gyrandygyny
 • gyrandyklaryny
 • gyrandyr
 • gyranlar
 • gyranlardan
 • gyranlarymyzy
 • gyranlarymyzyň
 • gyranlarynda
 • gyranlyk
 • gyrany
 • gyranyny
 • gyranynyň
 • gyranyň
 • gyranyňy
 • gyrar
 • gyrarlar
 • gyraryn
 • gyrasy
 • gyraýsamam
 • gyrdy
 • gyrdylar
 • gyrdym
 • gyrgyn
 • gyrjak
 • gyrjakdyk
 • gyrma
 • gyrmaga
 • gyrmaga-da
 • gyrmagy
 • gyrmak
 • gyrmakda
 • gyrmakdyr
 • gyrmaklygy
 • gyrmaklyk
 • gyrmakçydyrlar
 • gyrmalar
 • gyrmaly
 • gyrmalydy
 • gyrman
 • gyrmanyň
 • gyrmasam
 • gyrmazlyk
 • gyrmaýar
 • gyrmaýyn
 • gyrsalar
 • gyrsaň
 • gyryp
 • gyrypdyr
 • gyrypdyrlar
 • gyryň
 • gyrýan
 • gyrýandyklaryny
 • gyrýar
 • gyrýardy
 • gyrýardylar
 • gyrýarlar