gyrak-bujak gy‧rak-bu‧jak

[gyrak-bu:jak]

Bir zadyň çeti, gyrasy, bölejigi.

  • Şol wagt märekäniň gyrak-bujasynda bir pukara garryja adam otyrdy. («Görogly» eposy)

  • Olaryň şol haýynlyklary, ylaýta-da gyrak-bujakdaky ülkelerde güýçli gidýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Suwuň gyrakbujaklarynda buz gaýmalaklap görünýän ýerleri-de bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gyrak-bujakda
  • gyrak-bujakdaky
  • gyrak-bujaklarynda