gynanmak gy‧nan‧mak işlik

[gy:nanmak]

Ýüregiň awamak, nebsiň agyrmak, gussa çekmek, ökünmek.

 • Adamzat bir-ä begenende gep tapmaz, bir-de -- gynananda. («Görogly» eposy)

 • Öňdeligi elden bersek, gaty gynanarys. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gynanýar ol horluga Gözlerinden ýaş akýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

 • Gynansak-da, onuň näme hakynda gürrüň berýendigini aňşyryp bilmedik. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • gynanamok
 • gynanan
 • gynananda
 • gynanandygyny
 • gynananmy
 • gynanany
 • gynananym
 • gynananyň
 • gynananyňda
 • gynanar
 • gynanara
 • gynanardy
 • gynanardyk
 • gynanarmyka
 • gynanarsyň
 • gynanaryn
 • gynanarys
 • gynanaýyn
 • gynandy
 • gynandygyny
 • gynandyk
 • gynandyklary
 • gynandylar
 • gynandym
 • gynandyňmy
 • gynanjagydy
 • gynanjagymy
 • gynanjagyna
 • gynanjagyňy
 • gynanjak
 • gynanjakdym
 • gynanma
 • gynanmady
 • gynanmadyk
 • gynanmadylar
 • gynanmagam
 • gynanmagy
 • gynanmagyndan
 • gynanmak
 • gynanmakdan
 • gynanmaklygy
 • gynanmaklyk
 • gynanmalarynyň
 • gynanmaly
 • gynanmalydygyny
 • gynanman
 • gynanmandy
 • gynanmasy
 • gynanmasyn
 • gynanmasyna
 • gynanmaz
 • gynanmazdym
 • gynanmaýan
 • gynanmaýar
 • gynanmaýaryn
 • gynanmaň
 • gynansa
 • gynansa-da
 • gynansagam
 • gynansak
 • gynansak-da
 • gynansam-da
 • gynansamam
 • gynansaň
 • gynanybam
 • gynanyp
 • gynanypdy
 • gynanypdyr
 • gynanypdyrlar
 • gynanyň
 • gynanýan
 • gynanýanam
 • gynanýandan
 • gynanýandygy
 • gynanýandygyny
 • gynanýandyr
 • gynanýandyrys
 • gynanýanlar
 • gynanýanlara
 • gynanýanlaryna
 • gynanýanlygym
 • gynanýany
 • gynanýanyna
 • gynanýanyny
 • gynanýar
 • gynanýardy
 • gynanýardylar
 • gynanýardym
 • gynanýarlar
 • gynanýarmyň
 • gynanýarsyň
 • gynanýarsyňyz
 • gynanýaryn
 • gynanýarys