gyňaç gy‧ňaç

[gy:ňaç]

Durmuşa çykan Türkmen aýal maşgalalarynyň başyna oranýan ýaglygy, uzyn matasy.

 • Gyňaçlaryny Meleguşuň guýrugy ýaly edip, Sadap Baý, Mehinli, Ataýry gelin onuň yzyna düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Mama ýagjymak ýüzüni gyňajynyň ujy bilen süpürenden soň, haşylap dem aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ataýry gelin gyňajyny galgadyp, oňa bakan topuldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Nabat bozulandygyny duýdurmajak bolup, köne çit gyňajynyň çowy bilen gözlerini süpürdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyňaç - gyňajy.


Duş gelýän formalary
 • gyňaja
 • gyňajam
 • gyňajy
 • gyňajymy
 • gyňajyna
 • gyňajynam
 • gyňajyny
 • gyňajynyň
 • gyňajyň
 • gyňaçlar
 • gyňaçlara
 • gyňaçlary
 • gyňaçlaryny
 • gyňaçlarynyň
 • gyňaçlaryň
 • gyňaçly
 • gyňaçlygyň
 • gyňaçlyk
 • gyňaçlym
 • gyňaçmy