gurra gur‧ra at

Pal atmagyň bir täri.

  • Garýagdy aga ýene gurra taşlamaga başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gurrasy duşmazlyk

Bir işi wagty bilen ýerine ýetirmezlik, wagty bilen edip bolmazlyk.

  • Onda-da meselem, olaryň gurralary duşmaz, söwda aýa çeker. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gurrada
  • gurramyz
  • gurrasy
  • gurraňyza