gurply gurp‧ly sypat

 1. Güýçli, kuwwatly, sagdyn, daýaw.

  • Gurply göwresine kuwwat ýetişip, Gahar, gazap bilen sözledi içgin. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 2. Durmuş ýagdaýy gaty gowy, oňat ýaşaýan, barly.

  • Ol gurply adamdy. Ol oba-garasynyň daýhançylyk, mirapçylyk meselesine gatyşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Pagtaly meýdanlar, gurply kolhozlar, Ata-enelerim, daýanjym sizler. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gurply - gurpluda, gurplular, gurplusy.


Duş gelýän formalary
 • gurpludy
 • gurpludygy
 • gurpludygyny
 • gurplulary
 • gurplulygy
 • gurplulygyna
 • gurplulygynda
 • gurplulygyny
 • gurplulygynyň
 • gurplulyk
 • gurplurak