gurp gurp at

 1. Güýç, kuwwat, gurbat.

  • Haýwanam soýjak bolanyňda, öz gurbuna görä garşylyk görkezýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Jygaly beg gurby ýeten sowgadyny göterip, Hünkar soltanyň ýanyna salama bardy. («Görogly» eposy)

 2. Mal, mülk, baýlyk.

  • Göwün diýýänini etmek üçin gurp gerek.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurp - gurbum, gurbuň.

gurba getirmek

Güýje girizme, gaýrata galdyrmak.

 • Aýnanyň hopugyp çykan sesi Nurjahany gurba getirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gurpdan düşmek

 1. Mätäçlik çekmek, garyplaşmak.

  • Sen gelin edinip has hem gurpdan düşensiň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Kesellilik zerarly ysgyndan gaçmak, nähoşlamak.

  • Sen halys gurpdan düşüpsiň.

gurpdan salmak

Güýjüne zyýan ýetirmek, güýjüni kemeltmek.

 • Ýigrimi sany soldat öldüreniňiz bilen patyşany gurpdan saldygyňyz boldumy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gurba
 • gurbum
 • gurbumyz
 • gurbumyzyň
 • gurbuna
 • gurbundan
 • gurbuny
 • gurbunyň
 • gurbuň
 • gurbuňyzyň
 • gurby
 • gurpdan
 • gurplary
 • gurpludy
 • gurplulary
 • gurplulygy
 • gurplulygyna
 • gurplulygynda
 • gurplulygyny
 • gurplulygynyň
 • gurplulyk
 • gurply
 • gurpsuz
 • gurpsuzlyk