gurat gu‧rat

 1. Syrkaw däl, nähoş däl, jany sag, sagdyn.

  • Men gaty gurat, janym sag.

 2. Hor däl, etli-ganly, semiz.

  • Goýun gurat bolanda bir hepdeläp çöpleriň ujuny çirteni bilen oňýar. («Kolhoz günleri»)

 3. Gurply hojalygy bolan, kem zady ýok, barly.

  • Olar gurat ýaşaýarlar.

 4. Saz işleýän, bozulmadyk, abat.

  • Maşynyň nähili, guratmy?

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurat - gurady.


Duş gelýän formalary
 • gurady
 • gurat-da
 • guratdy
 • guratdygyň
 • guratdylar
 • guratdyr
 • guratlygyna
 • guratlygyny
 • guratlyk
 • guratmy