gurşun gur‧şun

Agymtyl çal reňkli, ýumşak, agyr metal, himiki element.

 • Onun kellesiniň oýnam barmak gapdalyndan wazlap geçen berdenkanyň gurşun okudy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Demiňiz düşen ýerinde, duşman gurşun ýaly eresin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Artyk gurşun ýaly akýan çägäniň belent raýşyna çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gurşuna
 • gurşunam
 • gurşunda
 • gurşundadyr
 • gurşundaky
 • gurşundan
 • gurşunlary
 • gurşunlaryňy
 • gurşunly
 • gurşunlygyna
 • gurşunlylardan
 • gurşuny
 • gurşunyny
 • gurşunyň
 • gurşunyňky