gupba gup‧ba

Gyzlaryň tahýasynyň depesine dakylýan, aşagy güberçek, ýokarsy çürelip gidýän şelpeli kümüş bezeg şaýy.

 • Egnine dökülip, şelpe, gotazlar, Gyzyl gupba ýapyldaýar başynda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Şolwagt syçrap galan Günüň şöhlesi Aýnanyň gyzyl çaýylan gupbasyny lowurdatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Tylla gupbasyny ýalpyldadyp oturan aý ýüzli gyzlar köpdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • gupbadan
 • gupbalary
 • gupbalarynyň
 • gupbaly
 • gupbany
 • gupbanyň
 • gupbasy
 • gupbasyna
 • gupbasyny
 • gupbasynyň
 • gupbaň