gulluk gul‧luk at

 1. Gullukçynyň iş wezipesi, işleýän ýeri, orny.

  • Ol özünden gullugy kiçiräk adamlary görende, rüstemçe gürleýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Harby borçlulyk wezipäňi berjaý etmeklik.

  • Ol ýene-de birnäçe wagtdan soň, Gyzyl Goşun gullugyna gitjek. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulluk - gullugy.

gulluk etmek

Hyzmat etmek, myhmanlara oňat gulluk etmek.

gulluk!

Hyzmata taýýardyryn diýmek.


Duş gelýän formalary
 • gulluga
 • gullugy
 • gullugydyr
 • gullugymda
 • gullugymyzyň
 • gullugyn
 • gullugyna
 • gullugynda
 • gullugyndaky
 • gullugyndan
 • gullugyny
 • gullugynyň
 • gullugyň
 • gullugyňa
 • gullugyňam
 • gullugyňky
 • gullugyňy
 • gullugyňyzy
 • gullugyňyzyň
 • gullukda
 • gullukdaky
 • gullukdakylar
 • gullukdakylaryň
 • gullukdan
 • gulluklar
 • gulluklara
 • gulluklaram
 • gulluklarda
 • gulluklardaky
 • gulluklardan
 • gulluklardyr
 • gulluklary
 • gulluklarymyz
 • gulluklaryn
 • gulluklaryna
 • gulluklarynda
 • gulluklaryndan
 • gulluklaryny
 • gulluklarynyň
 • gulluklaryň
 • gullukça