gujak gu‧jak

 1. Iki elini aýlap alanynda kükrek bilen elin aralygynda emele gelýän giňişlik, iki elini daşyndan aýlap alanyndaky emele gelýän göwrüm.

  • Ol ýaş ýigit gurdun gujagynda jan berdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sapar ogluny birnäçe wagtlap gujagyna gysyp durdy. («Pioner» žurnaly)

  • Men ejemiň gujagyna gysylyp ertekisini diňleýärdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Göçme manyda Kükrek bilen iki eliň arasynda ýerleşýän mukdardaky zat.

  • Hemra iki bir gujak gury odyn getirdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir gujak ot.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gujak - gujagy.

gujak açmak

Mähirli garşy almak, güler ýüz bilen kabul etmek.

 • Haçan gelseň taýýar men, gujak açyp durmaga. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gujaga
 • gujagy
 • gujagydyr
 • gujagym
 • gujagyma
 • gujagymda
 • gujagymdan
 • gujagymyzdan
 • gujagymyň
 • gujagyn
 • gujagyna
 • gujagynda
 • gujagyndady
 • gujagyndaky
 • gujagyndan
 • gujagyny
 • gujagynyň
 • gujagyň
 • gujagyňa
 • gujagyňda
 • gujagyňy
 • gujakda
 • gujakdan
 • gujakdy
 • gujakdygyna
 • gujaklar
 • gujaklardy
 • gujaklardyň
 • gujaklaryn
 • gujaklaryna
 • gujaklaryny
 • gujakly