guşluk guş‧luk 1

 1. Günüň guş uçar belentligine galýan wagty, günüň ýaňy ýokary saýlanyp başlan wagtlary.

  • Gün guşluk galan wagty bularyn howlusyna üýtgeşik myhmanlar gelip girdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Wagt guşlukdan geçdi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Bugün eýýäm guşluk bolupdyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gün guşluga gelende işiň depgini güýçlenip ugrady.

 2. Gündogar bilen günbataryň aralyk tarapy.

  • Guşlukdan bir otly göründi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guşluk - guşlugy.

guşluk guş‧luk 2

Guşuň köp ýeri, guşuň köp bolýan ýeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guşluk - guşlugy.


Duş gelýän formalary
 • guşluga
 • guşlugyň
 • guşlukda
 • guşlukdan
 • guşlukdy
 • guşlukdygyny