guýruk guý‧ruk

 1. Haýwanyň oňurga ujasynyň uzalyp gidýän inçe bölegi.

  • Sygyrlar sapanly guýruklaryny bulaýlap, molaýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Sygryň guýrugynda pyçak döwme. (nakyl)

 2. Käbir malyň (goýnun) türre tarapyndaky ýumşak bölegi.

  • Guýruklaryny mazaly tegelän bag goýny gördi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Her bir zadyň syrty, syrtky bölegi, yz tarapy.

  • Kepderiniň guýrugy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guýruk - guýrugy.

gaýçy guýruk

Arasy açylyp duran, gaýça meňzeş guýruk.

guýruk gapdyrmak

Möjek bilen urşan ite goýnuň guýrugyny iýdirmek.

 • Möjekler bilen gemrişip, munça iş bitiren itlere bir guýruk gapdyraýyn. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • guýruga
 • guýrugam
 • guýrugy
 • guýrugy-da
 • guýrugym
 • guýrugymdan
 • guýrugymy
 • guýrugymyzy
 • guýrugymyzyň
 • guýrugyn
 • guýrugyna
 • guýrugynam
 • guýrugynda
 • guýrugyndaky
 • guýrugyndan
 • guýrugyny
 • guýrugynyň
 • guýrugyň
 • guýrugyňa
 • guýrugyňdan
 • guýrugyňy
 • guýrugyňyzy
 • guýrukdaky
 • guýrukdan
 • guýrukdyr
 • guýruklar
 • guýruklarda
 • guýruklary
 • guýruklaryna
 • guýruklarynda
 • guýruklaryndaky
 • guýruklaryny
 • guýruklarynyň
 • guýruklaryň
 • guýruklaryňyzy
 • guýrukly
 • guýruklylar
 • guýruksyz