gowşurmak işlik

  1. Äkidip bermek, eltip tabşyrmak.

    • Derrew baryň-da, şu haty Görogla gowşyryn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Siz gitmän, oglanlar, men özüm gidip, gowşurmasam takat tapmaz ýüregim. (N. Pomma, Goşgular)

  2. Ýerine eltip tikmek, birikdirip tikmek, sugşurmak.

    • Ol köýnegini eltip tikmek, birikdirip tikmek, sugşurmak.