gorky gor‧ky

Bir zat sebäpli döreýän wehi; heder etmek duýgusyny, güýçli tisginiş.

 • Onuň ýüzünde gorkynyň we howlukmaçlygyn hemişe agdyklyk edýän bir keşbi önküligine golýardy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 • Häzirki ýaly Aýgytly minutda gorkyny, howatyry diňe namartlar agzap biler, tiçenko onuň beşbinde gorkundan, dowuldan hiçbir zat saýgarmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol adam turjak bolanda turup bilmän, gorkusyna çirkin gygyrypdyr. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Gorkynyň ölüme haýry ýok. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gorky - gorkuda, gorkular, gorkusy.

gorka düşmek

Gorkuly ýagdaýda bolmak, gorkmak.

 • Bäbek, atlymydyň ýa pyýada -- diýip, özüniň gorka düşmegi bilen sorady.


Duş gelýän formalary
 • gorka
 • gorkam
 • gorkuda
 • gorkudady
 • gorkudan
 • gorkudyr
 • gorkudyň
 • gorkulam
 • gorkular
 • gorkulardan
 • gorkulary
 • gorkularymyz
 • gorkularyna
 • gorkularyndan
 • gorkularyny
 • gorkularynyň
 • gorkularyň
 • gorkuly
 • gorkulydy
 • gorkulydyr
 • gorkulyk
 • gorkulylyk
 • gorkusam
 • gorkusy
 • gorkusyna
 • gorkusynady
 • gorkusynda
 • gorkusyndan
 • gorkusyny
 • gorkusynyň
 • gorkusyz
 • gorkusyzlyk
 • gorky-da
 • gorkym
 • gorkyma
 • gorkymam
 • gorkymdan
 • gorkymy
 • gorkymyz
 • gorkyny
 • gorkynyň
 • gorkyň
 • gorkyňa
 • gorkyňyza