gorkak gor‧kak

Batyr däl, towşan ýürek, gorkup ýören.

 • Gorkaklar, namartlar, dönükler bolsa masgaralanýar we galyndyrmaz gargyş aşagynda galýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Kakam könelişen garry adam, sen ondan hem beter gorkak bolupsyň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ol pikir meni göterip, namyssyz, gorkaklar hatarynda goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Gorkagy kowsaň, batyr bolar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gorkak - gorkagy.


Duş gelýän formalary
 • gorkaga
 • gorkagam
 • gorkagy
 • gorkagymyza
 • gorkagyň
 • gorkagyňam
 • gorkakdyr
 • gorkaklar
 • gorkaklardan
 • gorkaklary
 • gorkaklaryna
 • gorkaklyga
 • gorkaklygy
 • gorkaklygym
 • gorkaklygyndan
 • gorkaklygyň
 • gorkaklygyňy
 • gorkaklyk
 • gorkaklykda
 • gorkaklykdan
 • gorkakmy
 • gorkaksyň