gor gor

[go:r]

Otdan galýan ownuk köz, ownuk köz gatyşykly kül.

 • Myralynyň atyna iým bermän-detorbasyna gor salyp geýdiriniň -- diýip tabşyrypdyr. (Myraly)

 • Tomsuň jöwzasynyň astynda çaýkanyp ýatan otly gora meňzeýän ürgün mele çäge bu gün gara bukulyp ýatyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem gor - gorum, goruň.

gonjuna gor goýmak

Aladaly, howsalaly ýagdaýa salmak, gaharyny getirmek, howsala salmak.

 • Häli-şindi sawçylyga gelýänler onuň gonjuna gor guýýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gor gor 1

Agaranly düýe çalynyň küýzedäki galyndysy; düýe süýdünden çal etmek üçin gerek bolýan gönezlik.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem gor - gorum, goruň.

çal tutmak üçin goruňyz barmy?

Göçme manyda Artdyryp goýlan pul, zat, maýa.

 • Onuň ozalda birneme gory bardyr.

gor gor 2

Palçykdan salynýan jaýyň, haýatyň bir pagsasy.

 • Ýene bir gor goýaýsak, tamyň boýy ýetjek.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem gor - gorum, goruň.


Duş gelýän formalary
 • gora
 • gorady
 • goradymy
 • goram
 • gorda
 • gordaky
 • gordan
 • gordum
 • gordy
 • gorlar
 • gorlara
 • gorlardan
 • gorlary
 • gorlarymyz
 • gorlarymyzdan
 • gorlarymyzy
 • gorlaryna
 • gorlaryndan
 • gorlaryny
 • gorlarynyň
 • gorlaryň
 • gorly
 • gorum
 • gorumdaky
 • gorumy
 • gorumyz
 • goruna
 • gorunda
 • gorundaky
 • gorundan
 • goruny
 • gorunyň
 • goruň
 • gory