goşulmak go‧şul‧mak işlik

 1. Garylmak, gatylmak.

 2. Arasynda eltilmek, işine girizilmek, birikmek.

  • Garly hem baryp, gyşaryşyp ýatan bir üýşmäge goşuldy.

  • Artyk Ezize goşulmak bilen sowetden daşlaşany birinji gezek duýup galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sürümize-hä ýene-de bir sygyr goşulypdyr.

 3. Bilelikde, birlikde hereket etmek.

  • Emma çaganyň diňmän, gaýta öňküsinden hem beter aglap başlady üçin onun özi-de saklanyp bilmän, oňa goşulyp aglamaga başlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Sen biziň saz- söhbetimizde näme diýip goşulmaýarsyň, hiçbir zat iýip-içmeýärsiň, saňa näme bolýar? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Nyzamly, tertipli, sazlaşykly bolmak.

  • Emma onuň goşulan aýaklary beýnisiniň burugyna emel etmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýekedabanyň sesi daşardaky küştçülere sesi bilen goşulýardy.

 5. Ýaryşmak, çapyşmak.

  • Ýaryşa goşulmak.

köpçülik işine goşulmak

Köpçüligiň bähbidi üçin edýän iş bilen meşgul bolmak.

 • Aýjemal köpçülik işine goşuldy.


Duş gelýän formalary
 • goşulaly
 • goşulalyň
 • goşulan
 • goşulanda
 • goşulandan
 • goşulandygy
 • goşulandygyna
 • goşulandygyny
 • goşulandygyňy
 • goşulandyklary
 • goşulandyr
 • goşulanlar
 • goşulanlary
 • goşulanlaryna
 • goşulanlarynda
 • goşulanlaryny
 • goşulanlaryň
 • goşulanlygy
 • goşulanmyş
 • goşulanok
 • goşulanoklar
 • goşulansoň
 • goşulany
 • goşulanyna
 • goşulanynda
 • goşulanyndan
 • goşulanyny
 • goşulanyň
 • goşulanyňy
 • goşular
 • goşular-da
 • goşulardan
 • goşulardy
 • goşularsyň
 • goşulary
 • goşularyn
 • goşularys
 • goşulasy
 • goşulasym
 • goşulasyň
 • goşulaýan
 • goşulaýmak
 • goşulaýmaly
 • goşulaýmasa
 • goşulaýmaýar
 • goşulaýyn
 • goşuldy
 • goşuldy-da
 • goşuldygy
 • goşuldygyça
 • goşuldyk
 • goşuldylar
 • goşuldylarmy
 • goşuldym
 • goşuldym-da
 • goşuldyň
 • goşuldyňyz
 • goşuldyňyzmy
 • goşuljagy
 • goşuljagyny
 • goşuljagyň
 • goşuljak
 • goşuljakdygyna
 • goşuljakdygyny
 • goşulma
 • goşulma-da
 • goşulmady
 • goşulmadygy
 • goşulmadygyny
 • goşulmadyk
 • goşulmadylar
 • goşulmadym
 • goşulmadymy
 • goşulmaga
 • goşulmagam
 • goşulmagy
 • goşulmagydyr
 • goşulmagymyz
 • goşulmagyn
 • goşulmagyna
 • goşulmagynda
 • goşulmagyndan
 • goşulmagyny
 • goşulmagynyň
 • goşulmagyň
 • goşulmajagyňy
 • goşulmajakdygyna
 • goşulmajakdygyny
 • goşulmajakdyklaryny
 • goşulmak
 • goşulmakda
 • goşulmakdan
 • goşulmakdy
 • goşulmakdyr
 • goşulmaklary
 • goşulmaklaryna
 • goşulmaklaryndan
 • goşulmaklarynyň
 • goşulmaklyga
 • goşulmaklygy
 • goşulmaklygyna
 • goşulmaklygyny
 • goşulmaklyk
 • goşulmakçy
 • goşulmalar
 • goşulmalara
 • goşulmalarda
 • goşulmalardan
 • goşulmalary
 • goşulmalaryna
 • goşulmalarynda
 • goşulmalaryndan
 • goşulmalaryny
 • goşulmalarynyň
 • goşulmalaryň
 • goşulmaly
 • goşulmalydy
 • goşulmalydygyna
 • goşulmalydygyny
 • goşulmalydyr
 • goşulmalydyrlar
 • goşulmalymy
 • goşulman
 • goşulmandy
 • goşulmandygy
 • goşulmandygyny
 • goşulmandyr
 • goşulmansoň
 • goşulmany
 • goşulmanyň
 • goşulmaryn
 • goşulmarys
 • goşulmasa
 • goşulmasa-da
 • goşulmasam
 • goşulmasana
 • goşulmasy
 • goşulmasydyr
 • goşulmasyn
 • goşulmasyna
 • goşulmasynda
 • goşulmasyndan
 • goşulmasyny
 • goşulmasynyň
 • goşulmaz
 • goşulmazdan
 • goşulmazdy
 • goşulmazlyga
 • goşulmazlygy
 • goşulmazlygyna
 • goşulmazlygyndan
 • goşulmazlygyny
 • goşulmazlygyň
 • goşulmazlyk
 • goşulmazlykda
 • goşulmazyndan
 • goşulmaýan
 • goşulmaýandygy
 • goşulmaýandygyny
 • goşulmaýandyklary
 • goşulmaýandyklaryny
 • goşulmaýanlaryň
 • goşulmaýanlygy
 • goşulmaýanlygymy
 • goşulmaýanymy
 • goşulmaýanymyz
 • goşulmaýanyny
 • goşulmaýar
 • goşulmaýardy
 • goşulmaýardylar
 • goşulmaýarlar
 • goşulmaýarsyň
 • goşulmaýaryn
 • goşulmaýarys
 • goşulmaýyn
 • goşulmaň
 • goşulsa
 • goşulsa-da
 • goşulsak
 • goşulsam
 • goşulsamam
 • goşulsaň
 • goşulsyn
 • goşulybam
 • goşulyp
 • goşulypdy
 • goşulypdylar
 • goşulypdyr
 • goşulypdyrlar
 • goşulyň
 • goşulýan
 • goşulýana
 • goşulýandygy
 • goşulýandygyna
 • goşulýandygyndan
 • goşulýandygyny
 • goşulýandygynyň
 • goşulýandyklary
 • goşulýandyklaryny
 • goşulýandyr
 • goşulýanlar
 • goşulýanlaryň
 • goşulýanlygy
 • goşulýanlygyny
 • goşulýany
 • goşulýanyny
 • goşulýança
 • goşulýar
 • goşulýardy
 • goşulýardylar
 • goşulýarlar
 • goşulýarmy
 • goşulýarsyň
 • goşulýaryn
 • goşulýarys