goşmak goş‧mak işlik

 1. Öňküsiniň üstüne goýmak, üstüni artdyrmak, üstüni ýetirmek.

  • Içip köpçüligiň içine barmak gelşikli zat däl -- diýip, sözüniň üstüne goşdy.

 2. Garmak, garyşdyrmak, birikdirmek.

  • Ýykylmyş köne dünýä, awy goşduň aşyma. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Köp zadyň arasyna garmak birikdirmek.

  • Bar, oglum, sygry sürä goşup gel!

 4. Mala, araba, azal we ş. m. tirkemek, arabany azaly we ş. m. mala tirkemek, döwek döwmek üçin ýabylary ýa eşekleri biri-biriniň gapdalyny çatmak.

  • Daýysynyň ýabysy bilen düýesini goşup, çygly ýerden keş çekip ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Goşgy, sygyr düzmek, ýazmak.

  • Goşgy goşmak.

 6. Ýaryşdyrmak, çapyşdyrmak.

  • Meni öz pellämden çykarjak bolsaň, at goşjak däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem goşmak - goşdum, goşduň, goşupdyr.

baş goşmak

seret baş 1

 • Ýa-da ol menden ýüz dönderip, başga biri bilen baş goşýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Ol bu işe baş goşan mahalynda, öz üstüne şeýle howpuň abanýadygyny bilýärmidi?

döwege goşmak

seret döwek

 • Iş mallaryny alyp gitmeli, tohum mallary daga äkidip, döwege goşmak bolmaz.

goşmak alamaty

Arifmetika sany biri-birine goşmalydygyny aňladýan belgi.

güýç goşmak

seret güýç

 • Ýene bu sözleri gaýtalap ençe, öňküden-de artyk güýç goşup güýje. (N. Pomma Saýlanan eserler)

 • Gulluhan Tejenden çekilmek işine päsgel bermek, barja güýji Aklara goşmak üçin çalyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

sana goşmak

seret san

 • Men ony adam sanyna goşdum. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • goşaly
 • goşalyň
 • goşamyzok
 • goşan
 • goşanda
 • goşandy
 • goşandygy
 • goşandygyna
 • goşandygyny
 • goşandygynyň
 • goşandyklary
 • goşandyklaryny
 • goşandyr
 • goşanlar
 • goşanlardan
 • goşanlary
 • goşanlaryna
 • goşanlaryň
 • goşanlygy
 • goşanok
 • goşansoň
 • goşany
 • goşanymy
 • goşanymyz
 • goşanyny
 • goşanyň
 • goşanyňda
 • goşanyňyzda
 • goşar
 • goşara
 • goşarda
 • goşardan
 • goşardy
 • goşardyk
 • goşardylar
 • goşardym
 • goşarlar
 • goşarly
 • goşarlyk
 • goşary
 • goşarymdan
 • goşaryn
 • goşaryna
 • goşaryndan
 • goşaryny
 • goşarys
 • goşaryňa
 • goşaryňdan
 • goşaryňy
 • goşasy
 • goşasym
 • goşasymyz
 • goşaýjak
 • goşaýmaly
 • goşduk
 • goşdular
 • goşdum
 • goşduň
 • goşduňyz
 • goşdy
 • goşdy-da
 • goşjagam
 • goşjagy
 • goşjagyny
 • goşjak
 • goşjakdygy
 • goşjakdygyna
 • goşjakdygyny
 • goşjakdygyňyza
 • goşjakdyklary
 • goşjakdyklaryny
 • goşma
 • goşmady
 • goşmadyk
 • goşmaga
 • goşmagam
 • goşmagy
 • goşmagydyr
 • goşmagymyz
 • goşmagyna
 • goşmagyny
 • goşmagyň
 • goşmajagyna
 • goşmak
 • goşmakda
 • goşmakdan
 • goşmakdy
 • goşmakdyr
 • goşmaklary
 • goşmaklaryň
 • goşmaklyga
 • goşmaklygy
 • goşmaklygyň
 • goşmaklyk
 • goşmaklykdan
 • goşmakmy
 • goşmakçy
 • goşmalam
 • goşmalary
 • goşmaly
 • goşmalydygyna
 • goşmalydygyny
 • goşmalydyr
 • goşmalydyrlar
 • goşmalyň
 • goşman
 • goşmanam
 • goşmandy
 • goşmandyr
 • goşmanyňda
 • goşmaryn
 • goşmasa
 • goşmasa-da
 • goşmasy
 • goşmazdan
 • goşmazdym
 • goşmazlygy
 • goşmazlygyň
 • goşmazlyk
 • goşmaýan
 • goşmaýar
 • goşmaýardy
 • goşmaýarlar
 • goşmaň
 • goşsa
 • goşsa-da
 • goşsak
 • goşsam
 • goşsaň
 • goşsaňyz
 • goşsun
 • goşubam
 • goşup
 • goşupdy
 • goşupdylar
 • goşupdyr
 • goşupdyr-da
 • goşupdyrlar
 • goşupsyň
 • goşuň
 • goşýan
 • goşýan-da
 • goşýanam
 • goşýandygy
 • goşýandygyna
 • goşýandygyndan
 • goşýandygyny
 • goşýandyklary
 • goşýandyklaryny
 • goşýandyr
 • goşýanlar
 • goşýanlygyndan
 • goşýanlygyňyz
 • goşýar
 • goşýar-da
 • goşýardy
 • goşýardylar
 • goşýarlar
 • goşýarmy
 • goşýarsyň
 • goşýaryn
 • goşýarys