goşgy goş‧gy

 1. Şygyr bilen ýazylan şahyrana eser.

  • Wepanyň goşgulary ýazan depderiniň içinde şeýle bir gyzykly zat çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Türkmen halkynyň suw ugrundaky asyrlar boýy göreşini goşgy bilen ýazylan powestinde çeper beýan etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu kagyzyn ýüzünde goşgy bardy.

 2. Gepleşik dili Şygyrlaryň umumy ady.

  • Ol güllerden Lermontowyň goşgularyny okan ýaly lezzet alýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem goşgy - goşguda, goşgular, goşgusy.


Duş gelýän formalary
 • goşga
 • goşgam
 • goşguda
 • goşgudaky
 • goşgudan
 • goşgudy
 • goşgudyr
 • goşgulam
 • goşgular
 • goşgulara
 • goşgularam
 • goşgularda
 • goşgulardaky
 • goşgulardan
 • goşgulardanam
 • goşgulardy
 • goşgulardyr
 • goşgularmy
 • goşgulary
 • goşgulary-da
 • goşgularydyr
 • goşgularym
 • goşgularyma
 • goşgularymda
 • goşgularymdy
 • goşgularymy
 • goşgularymyz
 • goşgularymyzy
 • goşgularymyzyň
 • goşgularymyň
 • goşgularyn
 • goşgularyna
 • goşgularynam
 • goşgularynda
 • goşgularyndaky
 • goşgularyndan
 • goşgularyny
 • goşgularynyň
 • goşgularyň
 • goşgularyňdan
 • goşgularyňy
 • goşgularyňyz
 • goşguly
 • goşgumy
 • goşgumyş
 • goşgusy
 • goşgusy-da
 • goşgusyn
 • goşgusyna
 • goşgusynda
 • goşgusyndaky
 • goşgusyndan
 • goşgusyny
 • goşgusyny-da
 • goşgusynyň
 • goşgusyz
 • goşguça
 • goşgym
 • goşgyma
 • goşgymda
 • goşgymdan
 • goşgymy
 • goşgymyz
 • goşgymyzdan
 • goşgymyzy
 • goşgymyzyň
 • goşgymyň
 • goşgynam
 • goşgyny
 • goşgynyň
 • goşgyň
 • goşgyňdan
 • goşgyňy
 • goşgyňyzda
 • goşgyňyzmy
 • goşgyňyzy