goşçy goş‧çy at

  1. Goş saklaýan, goşa seredýän.

    • Biziň bu itimiz goşçy bolupdyr, asyl goşuň ýanyndan gitmeýär.

  2. Goş goşgan, goş sürýän adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem goşçy - goşçuda, goşçular, goşçusy.


Duş gelýän formalary
  • goşçular