goýulmak işlik

Sygyr, goýun guzlandan soň, birinji günki süýdünden bişirilýän önüm.

  • Oglum ajygansyň, men saňa goýaltmak bişirdim. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Aýsoltan eje sygyrlary guzlasa, goýultmagynda dadyrman iýmezdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem goýulmak - goýlar, goýlupdyr.