goýmak işlik

 1. Eliň bilen ýerleşdirmek, ýene ýerinde galdyrma, taşlamak.

  • Ol stakanlaryny, çüýşelerini, bulkalaryny, kolbasa-peýnirlerini kiçijik buffetde goýan gyz nämekä?! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gülaýym ýuwaşlyk bilen ýerde goýdy. («Görogly» eposy)

  • General onuň öňünde iki dilde maşinkada peçat edilen şertnamany goýdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gurban arkasyndaky ýüküni ýylçyr daşyň üstünde emaý bilen goýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bes etmek, taşlamak.

  • Çilimi goýmak, bagşy aýdym aýtmasyny goýdy.

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda gelip aşakdaky ýaly ulanylýar: a) ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Gol goýmak ýutsiýa goýamak, işden goýmak, işden goýmak, ýoldan goýmak.

 4. B) ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny aňladýar.

  • Alyp goýmak, edip goýmak, orup goýmak, seredişip goýmak, gurup goýmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem goýmak - goýdum, goýduň, goýupdyr.