goýbermek işlik

 1. Paýlamak, ýaýratmak, bermek.

  • Kolhozlar awans däne goýberýär.

 2. Daňysyny çözmek, boşatmak.

  • Men iti goýbermegiň nähilidigini size görkezerin. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Daňylgy mallary goýberdim.

 3. Goýmak, salmak, ibermek.

  • Seniň damaryňa şu sülügi goýbermeli edipdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Hat ýazyp goýbermek.

 4. Öňüni açmak tutmak (suw we ş. m. hakynda).

  • Kanala suw goýbermek.

 5. Çykarmak, neşir etmek, çap etmek.

  • Makala goýbermek.

 6. Aýrylmak, sypdyrmak.

  • Gyz utanyp ýüpde elini goýberdi. (B. Kerbabaýew, Duşuşyk)

 7. Aşaklygyna oklamak, taşlamak.

  • Dik duran ýerinden özüni ýassygyn üstüne goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 8. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny aňladýar.

  • Towlap goýbermek, kowup goýbermek, silterläp goýbermek.