gizlenmek giz‧len‧mek işlik

Bukulmak, birinden ýygşyrylmak, ýaşyrylmak.

 • Sen häzir wagty barka çagany al-da gaç we tiz gizlen! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Selçeň agaçlardaky serçeler, göýä diýersiň, bir zatdan howatyr edýän ýaly, janygyşyp jürleşmek bilen gizlendiler. Söweş ýaraglary ulaglar gizlenýärdi. Emma siziň bilen bile gizlenmäge ýer tapylmaz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Hum ýokmy içinde gizlener ýaly? (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Gizläneýjek, niçik borka? («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • gizlendi
 • gizlendi-de
 • gizlendiler
 • gizlendilermikä
 • gizlendim
 • gizlendiň
 • gizlendiňizmi
 • gizlenen
 • gizlenende
 • gizlenendigi
 • gizlenendigini
 • gizlenendiklerine
 • gizleneni
 • gizlenenini
 • gizlenenlerinden
 • gizlenenleriň
 • gizlenensoň
 • gizlener
 • gizlenere
 • gizlenerin
 • gizleneris
 • gizlenesim
 • gizlenip
 • gizlenipdi
 • gizlenipdiler
 • gizlenipdir
 • gizlenipdirler
 • gizlenipsiň
 • gizleniň
 • gizlenjek
 • gizlenmegi
 • gizlenmegine
 • gizlenmegiň
 • gizlenmek
 • gizlenmekligi
 • gizlenmekçi
 • gizlenmeli
 • gizlenmese
 • gizlenmesek
 • gizlenmeseňiz
 • gizlenmäge
 • gizlenmän
 • gizlense
 • gizlense-de
 • gizlenseler
 • gizlenýän
 • gizlenýändigini
 • gizlenýänçä
 • gizlenýär
 • gizlenýärdi
 • gizlenýärdik
 • gizlenýärdiler
 • gizlenýärler
 • gizlenýärsiň