girmek işlik

[gi:rmek]

 1. Bir zadyň içine geçmek.

  • Paýtun onuň gök gabzaly derwezesinden girip, howlynyň ortasynda durdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Iniji dil haty ýazmaga içeri girdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Kabul edilmek, bir ýere ýerleşmek, götirilmek.

  • Işe girmek.

 3. Bir zadyň hataryna, sanyna goşulmak.

  • Meniň adym hem spisoga girdi.

 4. Ýuwulmak netijesinde gysgalmak, daralmak, kiçelmek.

  • Mata ýuwlanda girýär.

düýşe girmek

seret düýş

 • Gündiz pikiriň men bolaýyn gije girsem düýşleriňe. (Türkmen halk şahyrana döredijiligi)

 • Gündiz gören zadyň käwagt düýşe girýär.

sana girmek

seret san