girmek gir‧mek işlik

[gi:rmek]

 1. Bir zadyň içine geçmek.

  • Paýtun onuň gök gabzaly derwezesinden girip, howlynyň ortasynda durdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Iniji dil haty ýazmaga içeri girdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Kabul edilmek, bir ýere ýerleşmek, götirilmek.

  • Işe girmek.

 3. Bir zadyň hataryna, sanyna goşulmak.

  • Meniň adym hem spisoga girdi.

 4. Ýuwulmak netijesinde gysgalmak, daralmak, kiçelmek.

  • Mata ýuwlanda girýär.

düýşe girmek

seret düýş

 • Gündiz pikiriň men bolaýyn gije girsem düýşleriňe. (Türkmen halk şahyrana döredijiligi)

 • Gündiz gören zadyň käwagt düýşe girýär.

sana girmek

seret san


Duş gelýän formalary
 • girdem
 • girdi
 • girdi-de
 • girdigem
 • girdigim
 • girdigiçe
 • girdik
 • girdiler
 • girdim
 • girdim-de
 • girdimi
 • girdiň
 • girdiňiz
 • girdiňmi
 • gireli
 • gireliň
 • giren
 • girende
 • girenden
 • girendigi
 • girendigim
 • girendiginden
 • girendigine
 • girendigini
 • girendir
 • girene
 • girenem
 • gireni
 • girenim
 • girenimde
 • girenimden
 • girenimi
 • girenimizde
 • girenimizi
 • gireninde
 • gireninden
 • girenine
 • girenini
 • gireniň
 • gireniňde
 • gireniňden
 • gireniňi
 • gireniňiz
 • girenler
 • girenlerden
 • girenlere
 • girenlerem
 • girenleri
 • girenlerinde
 • girenlerinden
 • girenlerini
 • girenleriň
 • girenleriňi
 • girenligi
 • girenmiş
 • girenok
 • girenokdy
 • girensoň
 • girer
 • girerdi
 • girerdiler
 • girerdim
 • girere
 • girerin
 • girerine
 • gireris
 • girerkä
 • girerler
 • girerli
 • girersiň
 • giresi
 • gireýin
 • gireýinmi
 • gireňok
 • giribem
 • girip
 • giripdi
 • giripdik
 • giripdiler
 • giripdim
 • giripdir
 • giripdir-de
 • giripdirler
 • giripdiň
 • giripmi
 • giripsiň
 • giriň
 • girjegini
 • girjek
 • girjekdi
 • girjekdigi
 • girjeklere
 • girjekmi
 • girme
 • girmedi
 • girmedik
 • girmedikler
 • girmediler
 • girmediň
 • girmegi
 • girmegidir
 • girmegimi
 • girmegimiz
 • girmegimize
 • girmeginde
 • girmeginden
 • girmegine
 • girmegini
 • girmeginiň
 • girmegiň
 • girmegiňizi
 • girmejegine
 • girmejek
 • girmejekligi
 • girmejekmi
 • girmek
 • girmekde
 • girmekden
 • girmekdigini
 • girmekleri
 • girmeklerini
 • girmekleriniň
 • girmeklige
 • girmekligi
 • girmekligine
 • girmekligini
 • girmekliginiň
 • girmeklik
 • girmekçi
 • girmeli
 • girmelidi
 • girmelidigini
 • girmelidiginiň
 • girmelidir
 • girmelidirler
 • girmerin
 • girmese
 • girmese-de
 • girmeselerem
 • girmeseň
 • girmeseňiz
 • girmesi
 • girmesin
 • girmesinden
 • girmesine
 • girmesinem
 • girmesini
 • girmesiniň
 • girmez
 • girmezden
 • girmezdim
 • girmezinden
 • girmezlige
 • girmezligi
 • girmezligini
 • girmezlik
 • girmezlikdir
 • girmeýän
 • girmeýändigi
 • girmeýändigini
 • girmeýäne
 • girmeýänime
 • girmeýär
 • girmeýärdi
 • girmeýärin
 • girmeýäris
 • girmeýärler
 • girmeýärmi
 • girmäge
 • girmäge-de
 • girmän
 • girmändi
 • girmändigi
 • girmändigine
 • girmändigini
 • girmändiklerini
 • girmändir
 • girmändirler
 • girmäne
 • girmänem
 • girmänsoň
 • girse
 • girse-de
 • girsegem
 • girsek
 • girseler
 • girsem
 • girsem-de
 • girsemem
 • girsene
 • girseň
 • girseňem
 • girseňiz
 • girsin
 • giräý
 • giräýdi
 • giräýen
 • giräýiň
 • giräýjek
 • giräýmeginden
 • giräýmeginiň
 • giräýmek
 • giräýmeli
 • giräýmese
 • giräýmesem
 • giräýse
 • giräýsem
 • giräýseň
 • girýän
 • girýän-de
 • girýändigi
 • girýändigidir
 • girýändigine
 • girýändigini
 • girýändiginiň
 • girýändiklerini
 • girýändir
 • girýäniň
 • girýänler
 • girýänlerden
 • girýänlere
 • girýänleriň
 • girýänligi
 • girýänligidir
 • girýänligini
 • girýänçä
 • girýär
 • girýär-de
 • girýärdi
 • girýärdiler
 • girýärdiň
 • girýärin
 • girýäris
 • girýärler
 • girýärmi
 • girýärsiň