gidermek gi‧der‧mek işlik

 1. Elden bermek, aldyrmak.

  • Wizantiýa oblastlaryny biri-biriniň yzyndan gidermäge başlapdyr. (Orta asyrlar taryhy)

 2. Ogurlatmak; ýitirmek.


Duş gelýän formalary
 • giderdem
 • giderdi
 • giderdik
 • giderdiler
 • giderdim
 • giderdim-de
 • giderdiň
 • giderdiňiz
 • giderem
 • gideremok
 • gideren
 • giderenden
 • giderenem
 • giderenim
 • gidereninden
 • giderenlik
 • gidererin
 • gideresi
 • gideresimiz
 • giderip
 • gideripdi
 • gideripdir
 • gideripdir-de
 • gideripdirler
 • gideriň
 • gidermedi
 • gidermedim
 • gidermegin
 • gidermegiň
 • gidermejek
 • gidermek
 • gidermekden
 • gidermekdir
 • gidermez
 • gidermeýärdiler
 • gidermiş
 • gidermäge
 • gidermän
 • gideräýmegi
 • giderýär
 • giderýärdiler
 • giderýärler