giýew gi‧ýew

Durmuşa çykan gyzyň adamsyna gyzyň ene-atasy, hossarlary tarapyndan garyndaşlyk taýdan berilýän at, köreken.

 • Gyzyň, giýew boljak ýigidiň öýüne barmagy, heý görlüp-eşidilen zatmydyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Onuň öňüni kesip, nobura özüni taşlan ýigit giýew ekeni. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Meni giýew edinjekmi? («Görogly» eposy)

 • Gadyr gaýyn bilen giýewde. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • giýewde
 • giýewden
 • giýewdir
 • giýewi
 • giýewim
 • giýewimi
 • giýewimiz
 • giýewimiňem
 • giýewini
 • giýewiniň
 • giýewiň
 • giýewiňdir
 • giýewiňi
 • giýewiňiz
 • giýewler
 • giýewleri
 • giýewlerim
 • giýewlerinden
 • giýewlerini
 • giýewleriniň
 • giýewleriň
 • giýewçe