gezmek gez‧mek işlik

 1. Keýpine gezmelemek, aýlaň-çaýlaň etmek.

  • Men hem obamyza gezmäge bardym. (N. Pomma, Goşgular)

  • Gezen derýa, oturan gümra. (nakyl)

 2. Durmuş geçirmek, ýaşamak.

  • Milli komitet dagadlandan soň gaçgaklap gezýän Oraz serdar bir ýerden peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Adam nazary düşmedik ýerde gezsin. («Görogly» eposy)

 3. Biri bilen tirkeşmek, wagt geçirmek.

  • Ata Myrat bilen gezýär.

boş gezmek

Işsiz ýörmek.


Duş gelýän formalary
 • gezdi
 • gezdigi
 • gezdigim
 • gezdik
 • gezdiler
 • gezdilermikä
 • gezdim
 • gezdimmi
 • gezdir
 • gezdiň
 • gezdiňiz
 • gezeliň
 • gezem
 • gezemok
 • gezen
 • gezende
 • gezenden
 • gezendigi
 • gezendigime
 • gezendigini
 • gezendiklerini
 • gezendir
 • gezene
 • gezeni
 • gezenim
 • gezenimden
 • gezeninden
 • gezenini
 • gezeniň
 • gezenler
 • gezenlerinde
 • gezenlerini
 • gezenleriň
 • gezenligi
 • gezenok
 • gezensoň
 • gezer
 • gezerdi
 • gezerdik
 • gezerdiler
 • gezerdim
 • gezerdiň
 • gezeri
 • gezerin
 • gezerine
 • gezeris
 • gezerler
 • gezerli
 • gezerlik
 • gezermi
 • gezersiň
 • gezesi
 • gezesim
 • gezesiň
 • gezeýin
 • gezgin
 • gezibem
 • gezip
 • gezipdi
 • gezipdiler
 • gezipdim
 • gezipdir
 • gezipdirin
 • gezipdiris
 • gezipdirler
 • gezipsiň
 • geziň
 • gezjegine
 • gezjegini
 • gezjek
 • gezjekdiklerini
 • gezjekdim
 • gezjekler
 • gezjekmi
 • gezme
 • gezmedim
 • gezmediň
 • gezmegem
 • gezmegi
 • gezmegidir
 • gezmegimden
 • gezmegime
 • gezmegimi
 • gezmegimiz
 • gezmegimize
 • gezmegin
 • gezmeginden
 • gezmegine
 • gezmegini
 • gezmeginiň
 • gezmegiň
 • gezmejekdikleri
 • gezmek
 • gezmekden
 • gezmekdi
 • gezmekligi
 • gezmekligiň
 • gezmeklik
 • gezmeli
 • gezmelidigi
 • gezmelidir
 • gezmerin
 • gezmersiň
 • gezmese-de
 • gezmeseň
 • gezmesin
 • gezmesini
 • gezmesinlerem
 • gezmez
 • gezmezdim
 • gezmeýäniň
 • gezmeýär
 • gezmeýärler
 • gezmäge
 • gezmän
 • gezmände
 • gezmändir
 • gezmändirler
 • gezmäne
 • gezmäni
 • gezmäniň
 • gezmäň
 • gezse
 • gezse-de
 • gezsedik
 • gezsediň
 • gezsegem
 • gezsek
 • gezseler
 • gezsem
 • gezsem-de
 • gezsemem
 • gezseň
 • gezseň-de
 • gezseňem
 • gezseňiz
 • gezseňizem
 • gezsin
 • gezsinler
 • gezýän
 • gezýän-de
 • gezýändigini
 • gezýändiklerine
 • gezýändir
 • gezýäninden
 • gezýänine
 • gezýänini
 • gezýäniniň
 • gezýäniňe
 • gezýäniňi
 • gezýänler
 • gezýänlerem
 • gezýänlerini
 • gezýänleriň
 • gezýänligi
 • gezýänligidir
 • gezýänliginden
 • gezýär
 • gezýärdi
 • gezýärdiler
 • gezýärdim
 • gezýärdiňiz
 • gezýärin
 • gezýäris
 • gezýärkä
 • gezýärler
 • gezýärmi
 • gezýärsiň
 • gezýärsiňiz