gezim ge‧zim

 1. Aýla-çaýlaň, iki baka ýöräp edilýän hereket.

  • Tyçenko koridorda gezime başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Geýnüwli gelin-gyzlar, ýigitler gezim etýärdiler.

 2. Haýwanyň belli bir aralykda gezýän meýdany, çygyr.

  • Gapany hemişe yk tarapyňyzda hem etiňiziň gezinimden daşrakda gurmagy ýadyňyzdan çykarmaň.


Duş gelýän formalary
 • gezimden
 • gezime
 • gezimem
 • gezimi
 • gezimine
 • gezimiň
 • gezimsiz