gezelenç ge‧ze‧lenç

Açyk howada dynç almak üçin edilýän aýlaň-çaýlaň.

 • Şu gün bir gezelenje çykaýan -- diýdim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Çopanlaryň ýanyna çöle gezelenje gitmek maňa miýesser boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Biraz wagt pikirlenip oturyp, gezelenç etmäge döwdüm ýüregim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Hem işini bitiren, hem gezelenç edip gelen adam bolarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bir gün wezir oglyny yzyna tirkäp, patyşanyňka gezelenje bardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gezelenç - gezelenji.


Duş gelýän formalary
 • gezelenje
 • gezelenjemi
 • gezelenji
 • gezelenjidi
 • gezelenjidir
 • gezelenjimizi
 • gezelenjinde
 • gezelenjine
 • gezelenjini
 • gezelenjiniň
 • gezelenjiň
 • gezelençde
 • gezelençden
 • gezelençdäki
 • gezelençler
 • gezelençlerde
 • gezelençlerden
 • gezelençlerdir
 • gezelençlere
 • gezelençleri
 • gezelençleridir
 • gezelençlerinde
 • gezelençlerinden
 • gezelençlerini
 • gezelençleriniň
 • gezelençleriň
 • gezelençmi