gezdirmek gez‧dir‧mek işlik

Eýläk-beýläk ýöretmek, aýlaň-çaýlaň etdirmek gezmeletdirmek.

 • Guşlary gezdirmek üçin olar ýörite gezilýän kletkalara salynýar.

 • Çagany gezdirmek.

gep gezdirmek

seret gep

 • Men sypatymy üýtgetsem-de, gep gezdirýän, agzalalyk salmaga çalyşýan haýynlardan däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

göz gezdirmek

seret göz

 • Akgyz hemmeden öň çykdy-da gapa gözüni gezdirdi. (A. Gowşudow, Mähri Wepa)

 • Ol töweregine göz gezdirip, jigitlerine bakan göz aýlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gezdirdi
 • gezdirdi-de
 • gezdirdim
 • gezdireliň
 • gezdiren
 • gezdirende
 • gezdirenden
 • gezdireninden
 • gezdireniň
 • gezdireýin
 • gezdirip
 • gezdiripdir
 • gezdiripdir-de
 • gezdirjegi
 • gezdirjek
 • gezdirjekdim
 • gezdirmedi
 • gezdirmejegimiz
 • gezdirmejegini
 • gezdirmek
 • gezdirmekde
 • gezdirmekligi
 • gezdirmeli
 • gezdirmelidigini
 • gezdirmelidir
 • gezdirmezler
 • gezdirmäge
 • gezdirmäge-de
 • gezdirmän
 • gezdirmändirler
 • gezdirseň
 • gezdirýän
 • gezdirýäniň
 • gezdirýär
 • gezdirýärdi
 • gezdirýäris