gez gez

 1. Tirsekden barmagyn ujuna barýança bolan uzynlyk.

  • Ol çommalyp oturyşyna hem eýleki perizatlardan gez ýarym ýokary görünýär. («Görogly» eposy)

  • Onuň boýy bir gez uzady.

 2. Degirmeni çalt we ýuwaş ýöretmek üçin goýulýan gural.

  • Degirmeniň gezi galypdyr.

bir gez ýokary galmak

Örän gaty begenmek, guwanmak.


Duş gelýän formalary
 • gez-de
 • gezden
 • gezdi
 • gezdigi
 • gezdigim
 • gezdik
 • gezdiler
 • gezdilermikä
 • gezdim
 • gezdimmi
 • gezdir
 • gezdiň
 • gezdiňiz
 • geze
 • gezedi
 • gezem
 • gezi
 • gezim
 • gezimden
 • gezime
 • gezimem
 • gezimi
 • gezimiň
 • geziň
 • gezlerine
 • gezligi
 • gezligini
 • gezlik
 • gezlikde