germek işlik

 1. Çekip, dartdyryp asmak, ýazyp goýmak, ýazmak.

  • Olar köne kilimlerden gerip, çadyra meňzeýän bir zat düzedip, içine stol goýupdyrlar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Iki tarapa uzatmak, ýaýmak (ganat, gol we ş. m. hakda).

  • Asmanda ganatyn gerýär samolýot. (A. Salyh, Saýlanan eserler)

  • Begenç goluny nähili gerenini duýmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

gulak germek

seret gulak

 • Şagyrdynyň peýda bolan tarapyna üşerilişdiler we gulaklaryny gerdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

kökenek germek

seret kökenek

 • Akgyz Ýagmyr diýip kökenek gerýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

kükregiňi germek

seret kükrek

 • Gülşenli döwrana kükregin geren, Gül ýüzli gahryman ýitdi-de gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gerdi
 • gerdi-de
 • gerdiler
 • gerdim
 • gerdiň
 • gerdiň-de
 • geremok
 • geren
 • gerendigini
 • gerenim
 • gerenimde
 • gereninden
 • gerer
 • gererdi
 • gererdim
 • geresi
 • gereýin
 • gerip
 • geriň
 • gerjek
 • gerleriniň
 • gerleriň
 • germe
 • germedik
 • germegine
 • germek
 • germemegi
 • germemeli
 • germese-de
 • germez
 • germiş
 • germäge
 • germän
 • germäni
 • germänlerinde
 • germäň
 • gerse
 • gerse-de
 • gersek
 • gersem
 • gersene
 • gersin
 • gersinler
 • geräýmesin
 • gerýän
 • gerýändigini
 • gerýär
 • gerýärdi
 • gerýärin
 • gerýäris
 • gerýärler
 • gerýärmiň