gemirmek ge‧mir‧mek işlik

 1. Diş bilen kitirdedip kertip, gazap iýmek.

  • Mönje oglan omaçany gemrip, Halnazara bakan düwnekledi.

  • Aç düýeler olaryň pudaklaryna çenli gemripdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kaka, aç möjekler goýun sütkini gemrip bilýäler.

 2. Göçme manyda Kişiniň gazanjyny öz şahsy peýdaň üçin harçlamak, iýmek, kesekini rehimsiz eksplautirlemek.

  • Sen üç ýylap kolhozy gemirdiň.

 3. Zaýalamak, haraplamak.

  • Näme uran hem bolsaň, pyçagyň ýüzüni gemripsiň.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gemirmek - gemrer, gemripdir.


Duş gelýän formalary
 • gemirdi
 • gemirdi-de
 • gemirdiler
 • gemirdiň
 • gemirjegiň
 • gemirjeklerini
 • gemirmek
 • gemirmese
 • gemirmesini
 • gemirmäge
 • gemirsin
 • gemirýän
 • gemirýär
 • gemirýärdi
 • gemirýärdiler
 • gemirýärler
 • gemren
 • gemrenlerinde
 • gemrenlermikä
 • gemrer
 • gemresi
 • gemrip
 • gemripdir
 • gemripsiň
 • gemräýjek