gelin ge‧lin

Kämillik ýaşyna ýetip, täze durmuşa çykan gyz; ýaş aýal.

 • Jemal eje dokmany oglynyn gelni bilen bileleşip dokaýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Halnazar gelni ölene, toýy daganda Artyga awuny aldyranda-da häzirkisi ýaly darykmandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Pökgen aga, gidýän gyzlaryň deregine kolhozyňa gelýän gelinleri hasap edeňzokmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Biz-ä gelin wagtymyzda sülmürap çaý içerdik, gaýma gaýardyk, keşde ederdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gelin bolmasak hem gädikden garapdyk. (nakyl)

 • Gelniň geldi-geldisi, ogluň boldy-boldusy. (nakyl)

 • Gyzym, saňa aýdaýyn, gelnim, sen eşit. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gelin - gelni.

gelin gaýtarmak

Alnan gelni atasy öýlerine gaýtarmak.


Duş gelýän formalary
 • gelinde
 • gelindedi
 • gelinden
 • gelindi
 • gelindigine
 • gelindigini
 • gelindir
 • gelinler
 • gelinler-de
 • gelinlerden
 • gelinlerdi
 • gelinlerdir
 • gelinlere
 • gelinlerem
 • gelinleri
 • gelinleridi
 • gelinleridir
 • gelinlerim
 • gelinlerimi
 • gelinlerimiz
 • gelinlerimizden
 • gelinlerimize
 • gelinlerimiziň
 • gelinlerimiň
 • gelinlerin
 • gelinlerindedi
 • gelinlerinden
 • gelinlerine
 • gelinlerini
 • gelinleriniň
 • gelinleriniňem
 • gelinleriň
 • gelinleriňiz
 • gelinleriňize
 • gelinleriňizi
 • gelinleriňiziň
 • gelinlermi
 • gelinli
 • gelinlige
 • gelinligi
 • gelinligimden
 • gelinligimiziň
 • gelinligine
 • gelinligini
 • gelinliginiň
 • gelinligiň
 • gelinligiňe
 • gelinligiňem
 • gelinlik
 • gelinlikden
 • gelinmi
 • gelne
 • gelnem
 • gelnemi
 • gelni
 • gelni-de
 • gelnidi
 • gelnidir
 • gelnim
 • gelnime
 • gelnimem
 • gelnimi
 • gelnimiz
 • gelnimizden
 • gelnimizem
 • gelnimizi
 • gelnimiziň
 • gelnimiň
 • gelninden
 • gelnindenem
 • gelnine
 • gelninem
 • gelnini
 • gelniniň
 • gelniň
 • gelniňden
 • gelniňe
 • gelniňem
 • gelniňi
 • gelniňiz
 • gelniňizden
 • gelniňizi
 • gelniňiziň
 • gelniňiň
 • gelniňki