geň

Haýran ediji, täsin galdyryjy, täsin geňirgendiriji, taň.

 • Onuň heniz görmedik jaýlary oňa örän geň bolup görünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Jan agalar, sizler meni geň görmäň, Gerdenime pelek urdy neşäni. (Mollamurt, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • geňdi
 • geňdir
 • geňe
 • geňem
 • geňler
 • geňligem
 • geňligi
 • geňligine
 • geňliginiň
 • geňlik
 • geňlikdir
 • geňmi
 • geňmidir