geýinmek ge‧ýin‧mek işlik

 1. Geýim-gejimiňi we ş. m. geýmek.

  • Maýa owadan, tämiz geýnen bugdaýreňk bir gelindi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň özi ýaly geýnen ýaş ýigit ykjam ýapyşyp, onuň ädigini süpürmäge oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýallar zyňypdyr ýaşmak börügi, geýinipdir, atynypdyr ýüpegi. (N. Pomma, Goşgular)

 2. Örtülmek, bürelmek.

  • Ýaşyl don geýindi ýalaňaç baglar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem geýinmek - geýner, geýnipdir.

gara geýinmek

Ýas geýimini geýmek, ýas tutmak.


Duş gelýän formalary
 • geýindi
 • geýindi-de
 • geýindiler
 • geýindim-de
 • geýindir
 • geýindiňizmi
 • geýinjek
 • geýinmedik
 • geýinmegi
 • geýinmegini
 • geýinmek
 • geýinmekde
 • geýinmekdir
 • geýinmeklerini
 • geýinmekligiň
 • geýinmeklik
 • geýinmeli
 • geýinmelidir
 • geýinmeseň
 • geýinmeýäne
 • geýinmäge
 • geýinmäge-de
 • geýinmän
 • geýinse
 • geýinse-de
 • geýinseler
 • geýinsin
 • geýinýän
 • geýinýändigini
 • geýinýändiklerinde
 • geýinýär
 • geýinýärdi
 • geýinýärdiler
 • geýinýärler
 • geýinýärsiň
 • geýnen
 • geýnendi
 • geýnenleriň
 • geýnesiň
 • geýnip
 • geýnipdi
 • geýnipdir
 • geýnipdirler
 • geýniň