geýdirme geý‧dir‧me

Eşigiň egnine sokmak, geýindirmek.

  • Sadap, meniň Mawyma, meniň edermen ogluma derrew bir laý täze geýim geýdir! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Meniň bar wagtymda, Nurjahan eje-de hiç hajan hor bolmaz -- diýip, tiken tahýasyny başyna geýdirdi, sypaşdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • geýdirmedigini
  • geýdirmeli
  • geýdirmäň