geçmek işlik

 1. Ötüp gitmek, girip gitmek, bir zadyň üstünden aşmak, ätläp aňyrsyna barmak.

  • Gädikden geçmek. Ýoldan geçmek. Köprüden geçmek.

 2. Kabul edilmek bellenmek, girmek.

  • Işe geçmek.

 3. Gowy satylmak, alynmak.

  • Malymyz oňat geçdi.

 4. Bir ýere (gurama) girmek, bir gurama agzap bolmak.

 5. Bir işi gutaryp ikinji işe başlamak.

  • Eseriň birinji bölümini gurtaryp ikinji bölümine geçmek.

 6. Göçme manyda Birinden, bir zatdan ýüz öwürmek, el çekmek.

  • Geçenden-geç. (nakyl)

 7. Bagyşlamak, ötmek.

  • Hoşgeldi seniň göwnüňe degen bolsa-da sen onuň günäsini geç! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 8. Ara wagt düşmek, ötmek.

  • Aradan ýyllar geçdi.

 9. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny görkezýär.

  • Belläp geçmek, gelip geçmek, durup geçmek, urup geçmek, kesip geçmek.

içinden geçip barmak

seret

 • Içinden geçip barýan şemal turdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

içine-daşyna geçmek

Alçaklyk gürleşmek, ugruny tapmak.

köp düýesi köprüden geçmek

Öýli-işikli bolmak, öýlenmek.