geçmek geç‧mek işlik

 1. Ötüp gitmek, girip gitmek, bir zadyň üstünden aşmak, ätläp aňyrsyna barmak.

  • Gädikden geçmek. Ýoldan geçmek. Köprüden geçmek.

 2. Kabul edilmek bellenmek, girmek.

  • Işe geçmek.

 3. Gowy satylmak, alynmak.

  • Malymyz oňat geçdi.

 4. Bir ýere (gurama) girmek, bir gurama agzap bolmak.

 5. Bir işi gutaryp ikinji işe başlamak.

  • Eseriň birinji bölümini gurtaryp ikinji bölümine geçmek.

 6. Göçme manyda Birinden, bir zatdan ýüz öwürmek, el çekmek.

  • Geçenden-geç. (nakyl)

 7. Bagyşlamak, ötmek.

  • Hoşgeldi seniň göwnüňe degen bolsa-da sen onuň günäsini geç! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 8. Ara wagt düşmek, ötmek.

  • Aradan ýyllar geçdi.

 9. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny görkezýär.

  • Belläp geçmek, gelip geçmek, durup geçmek, urup geçmek, kesip geçmek.

içinden geçip barmak

seret

 • Içinden geçip barýan şemal turdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

içine-daşyna geçmek

Alçaklyk gürleşmek, ugruny tapmak.

köp düýesi köprüden geçmek

Öýli-işikli bolmak, öýlenmek.


Duş gelýän formalary
 • geçdem
 • geçdi
 • geçdi-de
 • geçdigi
 • geçdigim
 • geçdigimiz
 • geçdigiçe
 • geçdigiň
 • geçdik
 • geçdikleri
 • geçdikçe
 • geçdiler
 • geçdim
 • geçdim-de
 • geçdimem
 • geçdimi
 • geçdiň
 • geçdiňmi
 • geçeli
 • geçeliň
 • geçem
 • geçemizok
 • geçemok
 • geçen
 • geçende
 • geçendedi
 • geçenden
 • geçendigi
 • geçendigimizi
 • geçendigine
 • geçendigini
 • geçendiginiň
 • geçendikleri
 • geçendiklerinden
 • geçendiklerine
 • geçendiklerini
 • geçendir
 • geçene
 • geçenem
 • geçeni
 • geçenim
 • geçenimde
 • geçenimden
 • geçenime
 • geçenimizde
 • geçenimizden
 • geçenimize
 • geçeninde
 • geçeninden
 • geçenine
 • geçenini
 • geçeniň
 • geçeniňde
 • geçeniňden
 • geçeniňi
 • geçeniňizde
 • geçeniňizi
 • geçenler
 • geçenlerden
 • geçenlere
 • geçenlerem
 • geçenleri
 • geçenlerim
 • geçenlerimiz
 • geçenlerimiziň
 • geçenlerinde
 • geçenlerinden
 • geçenlerini
 • geçenleriň
 • geçenligi
 • geçenmiş
 • geçenok
 • geçenokdy
 • geçenoklar
 • geçensoň
 • geçer
 • geçer-de
 • geçerdi
 • geçerdik
 • geçerdiler
 • geçerdim
 • geçerdiň
 • geçere
 • geçerin
 • geçerinden
 • geçerine
 • geçerini
 • geçeris
 • geçerkä
 • geçerler
 • geçerli
 • geçerlik
 • geçermi
 • geçersiň
 • geçersiňiz
 • geçesi
 • geçesim
 • geçesimiz
 • geçeýin
 • geçgin
 • geçibem
 • geçip
 • geçipdi
 • geçipdik
 • geçipdiler
 • geçipdim
 • geçipdir
 • geçipdir-de
 • geçipdirin
 • geçipdirler
 • geçipdiňiz
 • geçipmi
 • geçipsiňiz
 • geçiň
 • geçjege
 • geçjegem
 • geçjegi
 • geçjeginden
 • geçjegine
 • geçjegini
 • geçjegiňi
 • geçjek
 • geçjekdi
 • geçjekdigi
 • geçjekdigimi
 • geçjekdigine
 • geçjekdigini
 • geçjekdiklerini
 • geçjekdir
 • geçjeklere
 • geçjeklerini
 • geçjekleriň
 • geçjekligi
 • geçjekmi
 • geçme
 • geçme-de
 • geçmedi
 • geçmedigine
 • geçmedigini
 • geçmedik
 • geçmedik-de
 • geçmedikler
 • geçmedikleri
 • geçmediler
 • geçmedim
 • geçmedimi
 • geçmegem
 • geçmegi
 • geçmegidir
 • geçmegim
 • geçmegime
 • geçmegimiz
 • geçmegimizde
 • geçmegimiziň
 • geçmegin
 • geçmeginde
 • geçmeginden
 • geçmegine
 • geçmegini
 • geçmeginiň
 • geçmegiň
 • geçmegiňizi
 • geçmejegime
 • geçmejegine
 • geçmejegini
 • geçmejek
 • geçmejekdigine
 • geçmejekdigini
 • geçmejeklerini
 • geçmejekligi
 • geçmek
 • geçmekde
 • geçmekden
 • geçmekdi
 • geçmekdir
 • geçmekleri
 • geçmeklerine
 • geçmeklerini
 • geçmeklige
 • geçmekligi
 • geçmekliginde
 • geçmekligine
 • geçmekligini
 • geçmekliginiň
 • geçmekligiň
 • geçmeklik
 • geçmeklikde
 • geçmeklikden
 • geçmeklikdir
 • geçmeklikmi
 • geçmekçi
 • geçmekçidik
 • geçmekçidiris
 • geçmeler
 • geçmelerde
 • geçmeleri
 • geçmeleriniň
 • geçmeli
 • geçmelidi
 • geçmelidigi
 • geçmelidigini
 • geçmelidik
 • geçmelidim
 • geçmelidir
 • geçmelidirler
 • geçmelimi
 • geçmerin
 • geçmeris
 • geçmersiň
 • geçmese
 • geçmese-de
 • geçmeseler
 • geçmesem
 • geçmeseň
 • geçmesi
 • geçmesin
 • geçmesinden
 • geçmesine
 • geçmesini
 • geçmesiniň
 • geçmez
 • geçmezden
 • geçmezdi
 • geçmezdim
 • geçmezimden
 • geçmezimizden
 • geçmezinden
 • geçmezler
 • geçmezligi
 • geçmezliginde
 • geçmezliginden
 • geçmezligini
 • geçmezliginiň
 • geçmezligiň
 • geçmezlik
 • geçmezlikde
 • geçmeýän
 • geçmeýändigi
 • geçmeýändigine
 • geçmeýändigini
 • geçmeýändiklerini
 • geçmeýäni
 • geçmeýänine
 • geçmeýänlere
 • geçmeýänleriň
 • geçmeýänligi
 • geçmeýänligini
 • geçmeýänliginiň
 • geçmeýär
 • geçmeýärdi
 • geçmeýärler
 • geçmiş
 • geçmäge
 • geçmäge-de
 • geçmäli
 • geçmän
 • geçmändi
 • geçmändigine
 • geçmändigini
 • geçmändiler
 • geçmändim
 • geçmändir
 • geçmäne
 • geçmänem
 • geçmäni
 • geçmänidir
 • geçmäniň
 • geçmänlerinde
 • geçmänligi
 • geçmänsoň
 • geçmäýin
 • geçmäň
 • geçse
 • geçse-de
 • geçsedim
 • geçsek
 • geçseler
 • geçsem
 • geçsemem
 • geçsene
 • geçseň
 • geçseň-de
 • geçseňem
 • geçseňiz
 • geçsin
 • geçsinler
 • geçäý
 • geçäýdi
 • geçäýen
 • geçäýiň
 • geçäýjek
 • geçäýmegi
 • geçäýmek
 • geçäýmekden
 • geçäýmeli
 • geçäýmese
 • geçäýmäge
 • geçäýse
 • geçäýsem
 • geçäýseň
 • geçäýýär
 • geçýän
 • geçýän-de
 • geçýänden
 • geçýändigi
 • geçýändiginden
 • geçýändigine
 • geçýändigini
 • geçýändiginiň
 • geçýändikleri
 • geçýändiklerini
 • geçýändir
 • geçýändirler
 • geçýäne
 • geçýänem
 • geçýäni
 • geçýäninden
 • geçýänini
 • geçýäniniň
 • geçýänler
 • geçýänlerden
 • geçýänlere
 • geçýänlerem
 • geçýänleri
 • geçýänlerinden
 • geçýänlerine
 • geçýänlerini
 • geçýänleriň
 • geçýänlige
 • geçýänligi
 • geçýänligidir
 • geçýänligindedi
 • geçýänliginden
 • geçýänligini
 • geçýänliginiň
 • geçýänligiň
 • geçýänligiňiz
 • geçýänçä
 • geçýär
 • geçýär-de
 • geçýärdi
 • geçýärdik
 • geçýärdiler
 • geçýärdim
 • geçýärin
 • geçýäris
 • geçýärkä
 • geçýärler
 • geçýärmi
 • geçýärsiň