geçirmek ge‧çir‧mek işlik

 1. Bir zadyň üstünden ýa-da içinden ötürmek.

  • Deşikden ýüp geçirmek.

 2. Urup sokmak, sünçmek, sançmak.

  • Duşmanyň böwründen naýza geçirmek.

 3. Başga ýere, işe bellemek, ornuny üýtgetmek.

  • Haspçynyň ýerine geçirmek.

 4. Bir kär bilen meşgul bolmak, ötürmek.

  • Horoz bagşy öziniň ýetmiş ýaşa golaý ömrüniň agramyny bagşyçylyk bilen geçiripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Bagyş etmek, bagyşlamak. (günä we ş. m. hakda).

  • Meniň gyzgyn ganlylygymy geçiriň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Alyp barmak (ýygnak we ş. m. hakda).

  • Iwan Timofeýewiç şondan ýarym sagat ozal gysgajyk ýygnak geçirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 7. Ýerine getirmek, berjaý etmek amala aşyrmak.

  • Otamak işini haşal otlar gögeren dessine geçirmek bolar. («Mydam taýýar» gazeti)

 8. Terjime etmek, bir dilden ikinji dile öwürmek.

durmuşa geçirmek

seret durmuş

gözden geçirmek

seret göz

 • Ol oýnaýan çaglary we olara guwanç bilen garaýan ata. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gün geçirmek

seret gün

 • Bular şeýle garyplyk bilen gün geçirýärdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • geçirdi
 • geçirdi-de
 • geçirdik
 • geçirdiler
 • geçirdim
 • geçirdimi
 • geçirdir
 • geçirdiň
 • geçirdiňizmi
 • geçirdiňmi
 • geçireli
 • geçireliň
 • geçirem
 • geçiren
 • geçirende
 • geçirenden
 • geçirendi
 • geçirendigi
 • geçirendigim
 • geçirendiginden
 • geçirendigine
 • geçirendigini
 • geçirendigiňi
 • geçirendikleri
 • geçirendiklerini
 • geçirendir
 • geçirenem
 • geçireni
 • geçirenim
 • geçirenimden
 • geçirenimi
 • geçirenimiz
 • geçirenimizde
 • geçireninde
 • geçireninden
 • geçirenine
 • geçirenini
 • geçireniňde
 • geçireniňden
 • geçireniňi
 • geçireniňiz
 • geçirenler
 • geçirenleri
 • geçirenlerim
 • geçirenlerinde
 • geçirenlerinden
 • geçirenlerine
 • geçirenlerini
 • geçirenleriň
 • geçirenleriňi
 • geçirenligi
 • geçirenmiş
 • geçirenok
 • geçirenoklar
 • geçirensoň
 • geçirer
 • geçirer-de
 • geçirerden
 • geçirerdi
 • geçirerdiler
 • geçirerdim
 • geçireri
 • geçirerin
 • geçireris
 • geçirerler
 • geçirersiň
 • geçirersiňiz
 • geçiresi
 • geçireýin
 • geçireýinmi
 • geçirgin
 • geçiribem
 • geçirip
 • geçiripdi
 • geçiripdik
 • geçiripdiler
 • geçiripdim
 • geçiripdir
 • geçiripdir-de
 • geçiripdirin
 • geçiripdirler
 • geçiripsiň
 • geçiripsiňiz
 • geçiriň
 • geçirjegi
 • geçirjegini
 • geçirjek
 • geçirjekdigi
 • geçirjekdigimizi
 • geçirjekdigine
 • geçirjekdigini
 • geçirjekdikleri
 • geçirjekdiklerini
 • geçirjekler
 • geçirjeklerini
 • geçirjekmi
 • geçirme
 • geçirmedi
 • geçirmedigi
 • geçirmedik
 • geçirmedikleriň
 • geçirmediler
 • geçirmedim
 • geçirmegem
 • geçirmegi
 • geçirmegidir
 • geçirmegim
 • geçirmegime
 • geçirmegimiz
 • geçirmegin
 • geçirmeginde
 • geçirmeginden
 • geçirmegine
 • geçirmegini
 • geçirmeginiň
 • geçirmegiň
 • geçirmegiňizi
 • geçirmejegi
 • geçirmejegine
 • geçirmejek
 • geçirmejekdigini
 • geçirmek
 • geçirmekde
 • geçirmekden
 • geçirmekdi
 • geçirmekdigini
 • geçirmekdir
 • geçirmekleri
 • geçirmeklerine
 • geçirmeklerini
 • geçirmekleriniň
 • geçirmeklige
 • geçirmekligi
 • geçirmekligine
 • geçirmekligini
 • geçirmekligiň
 • geçirmeklik
 • geçirmeklikde
 • geçirmeklikden
 • geçirmekçi
 • geçirmeler
 • geçirmelerde
 • geçirmelerden
 • geçirmelere
 • geçirmeleri
 • geçirmelerinde
 • geçirmelerinden
 • geçirmelerine
 • geçirmelerini
 • geçirmeleriniň
 • geçirmeleriň
 • geçirmeli
 • geçirmelidi
 • geçirmelidigi
 • geçirmelidigine
 • geçirmelidigini
 • geçirmelidiginiň
 • geçirmelidir
 • geçirmelidirler
 • geçirmelimi
 • geçirmeris
 • geçirmese
 • geçirmese-de
 • geçirmeseler
 • geçirmesem
 • geçirmeseň
 • geçirmesi
 • geçirmesidir
 • geçirmesine
 • geçirmesini
 • geçirmez
 • geçirmezden
 • geçirmezdi
 • geçirmezimden
 • geçirmezler
 • geçirmezlige
 • geçirmezligi
 • geçirmezliginde
 • geçirmezliginden
 • geçirmezligine
 • geçirmezligini
 • geçirmezliginiň
 • geçirmezligiň
 • geçirmezlik
 • geçirmezlikdir
 • geçirmeýän
 • geçirmeýändigine
 • geçirmeýändigini
 • geçirmeýändikleri
 • geçirmeýändiklerini
 • geçirmeýäne
 • geçirmeýänler
 • geçirmeýänlere
 • geçirmeýänlerine
 • geçirmeýänleriň
 • geçirmeýänligi
 • geçirmeýär
 • geçirmeýärdi
 • geçirmeýäris
 • geçirmeýärler
 • geçirmiş
 • geçirmäge
 • geçirmäge-de
 • geçirmän
 • geçirmändi
 • geçirmändir
 • geçirmändirler
 • geçirmäne
 • geçirmäni
 • geçirmäniň
 • geçirmänligi
 • geçirmänsoň
 • geçirmäň
 • geçirse
 • geçirse-de
 • geçirsegem
 • geçirsek
 • geçirseler
 • geçirsem
 • geçirseň
 • geçirseň-de
 • geçirsin
 • geçirsinler
 • geçiräý
 • geçiräýdi
 • geçiräýiň
 • geçiräýmegimiz
 • geçiräýmegiň
 • geçiräýmek
 • geçiräýmekden
 • geçiräýmeli
 • geçiräýmeseň
 • geçiräýmäge
 • geçiräýsek
 • geçiräýsem
 • geçirýän
 • geçirýändigi
 • geçirýändigine
 • geçirýändigini
 • geçirýändikleri
 • geçirýändiklerine
 • geçirýändiklerini
 • geçirýändir
 • geçirýäne
 • geçirýänem
 • geçirýäni
 • geçirýänini
 • geçirýäniň
 • geçirýänler
 • geçirýänlerde
 • geçirýänlerden
 • geçirýänlere
 • geçirýänlerem
 • geçirýänleriň
 • geçirýänligi
 • geçirýänligini
 • geçirýänçä
 • geçirýär
 • geçirýär-de
 • geçirýärdi
 • geçirýärdiler
 • geçirýärdim
 • geçirýärin
 • geçirýäris
 • geçirýärkä
 • geçirýärler
 • geçirýärmi
 • geçirýärsiň
 • geçirýärsiňiz