gatyrgandyrmak ga‧tyr‧gan‧dyr‧mak işlik

Birini gaharly käýindirmek, biriniň gaharyny getirmek, öýkeletmek.

  • Artyk gatyrgandy: --Aşyr, sen eňek etmeli ýeriňde-de edýärsiň, şeýle-de bolsa, oňa gatyrgamak jogap gaýtardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Enejan, gatyrganmada, gürrüň näme hakda gitýän bolsa şony mälim etsene. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garly ussa oglunyň bir soragyna hiçbir geňirgenmedi, gatyrganjak hem bolmady.


Duş gelýän formalary
  • gatyrgandyrýar