gatyk ga‧tyk

Süýdüň içine gönezlik atylyp, basyrylyp, taýýarlanýan önüm.

 • Hoşgeldi bir banka gatyk, ýene bir kürüşge gaýmak çykardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Gatyk getiriň, gaty -- diýip gygyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Akmaýanyň ýoly gatyk dökülen ýaly çaňjarýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gatyk gerek bolsa, getirip bereýin!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gatyk - gatygy.

gatyk basyrmak

Süýdüň içine gönezlik goşup, uýatmak üçin üstüni ýapyp goşmak.


Duş gelýän formalary
 • gatyga
 • gatygam
 • gatygy
 • gatygyndan
 • gatygyny
 • gatygyň
 • gatygyňy
 • gatykdan
 • gatykdy
 • gatykdyr
 • gatyklar
 • gatyklary
 • gatykly
 • gatykmy
 • gatyksyz
 • gatyksyzdan