gaty ga‧ty sypat

 1. Ýumşak bolmadyk, pugta, berk.

  • Ondan soň ony gaty ýerde ýatyryp, aýaklarynyň üstüne mündüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýer gaty bolsa, öküz öküzden görer. (nakyl)

 2. Pugta, mäkäm, gaýym.

  • Güýçli, batly öňki atly galdy, emma indi başga bir atly gaty kowýar. («Görogly» eposy)

  • Ol gaty geplemän diňe hamsygyp hümürdedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gaty adam

seret adam

gaty gitmek

Hetden aşmak, öte geçmek, hakyky derejesinden aňry gitmek.

 • Sen gyz gaty gitmegin!

gaty görmek

Birinden göwne deger ýaly söz eşidip öýkelemek.

 • Gaty görseň, gaty ýerde otur. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • gata
 • gatady
 • gatam
 • gatyda
 • gatydan
 • gatydy
 • gatydygy
 • gatydygyny
 • gatydyr
 • gatydyrlar
 • gatyja
 • gatyjadyr
 • gatylar
 • gatylara
 • gatylardan
 • gatylary
 • gatylaryň
 • gatylyga
 • gatylygy
 • gatylygyna
 • gatylygyndan
 • gatylygyny
 • gatylygynyň
 • gatylygyň
 • gatylyk
 • gatylykda
 • gatym
 • gatymdy
 • gatymy
 • gatymyzyň
 • gatynam
 • gatyny
 • gatynyň
 • gatyragam
 • gatyrak
 • gatyraklary
 • gatysy
 • gatysyny
 • gatysynyň
 • gatyň