gatnaşmak gat‧naş‧mak işlik

 1. Belli bir punkt arasyna ýöretmek, hereket etdirmek, dostlukly baryş-geliş.

  • Olar biri-biri bilen saçakly gatnaşýarlar.

 2. Käbir köpçülikleýin bolýan zadyň arasyna bolmak.

  • Sary, sen hem gatnaşarsyň. («Kolhoz günleri»)

 3. Ýaryşa goşulmak.

  • Geçen ýyl kolhozyň atlaryndan ikisi at çapyşyga gatnaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gatnaşaly
 • gatnaşan
 • gatnaşanam
 • gatnaşanda
 • gatnaşandan
 • gatnaşandygy
 • gatnaşandygyna
 • gatnaşandygyny
 • gatnaşandyklary
 • gatnaşandyr
 • gatnaşanlar
 • gatnaşanlardan
 • gatnaşanlarmy
 • gatnaşanlary
 • gatnaşanlarynda
 • gatnaşanlaryndan
 • gatnaşanlarynyň
 • gatnaşanlaryň
 • gatnaşanlygy
 • gatnaşanok
 • gatnaşany
 • gatnaşanym
 • gatnaşanymda
 • gatnaşanymy
 • gatnaşanyna
 • gatnaşanynda
 • gatnaşanyndan
 • gatnaşanyny
 • gatnaşanyň
 • gatnaşanyňyza
 • gatnaşar
 • gatnaşardan
 • gatnaşardy
 • gatnaşardylar
 • gatnaşarlar
 • gatnaşarsyň
 • gatnaşaryn
 • gatnaşarys
 • gatnaşasy
 • gatnaşasym
 • gatnaşaýmaly
 • gatnaşaýsam
 • gatnaşdy
 • gatnaşdyk
 • gatnaşdylar
 • gatnaşdym
 • gatnaşdymy
 • gatnaşjagyny
 • gatnaşjak
 • gatnaşjakdygy
 • gatnaşjakdygyny
 • gatnaşjakdyklaryny
 • gatnaşjaklar
 • gatnaşjaklara
 • gatnaşjaklary
 • gatnaşjaklaryň
 • gatnaşma
 • gatnaşmady
 • gatnaşmadyk
 • gatnaşmadym-da
 • gatnaşmaga
 • gatnaşmagy
 • gatnaşmagydyr
 • gatnaşmagymyzda
 • gatnaşmagyna
 • gatnaşmagynda
 • gatnaşmagyndaky
 • gatnaşmagyndan
 • gatnaşmagyny
 • gatnaşmagynyň
 • gatnaşmagyň
 • gatnaşmagyňa
 • gatnaşmagyňyz
 • gatnaşmagyňyzda
 • gatnaşmajagy
 • gatnaşmajagyny
 • gatnaşmajakdygy
 • gatnaşmajakdygyny
 • gatnaşmak
 • gatnaşmakda
 • gatnaşmakdan
 • gatnaşmakdyr
 • gatnaşmaklary
 • gatnaşmaklaryna
 • gatnaşmaklarynda
 • gatnaşmaklaryny
 • gatnaşmaklarynyň
 • gatnaşmaklyga
 • gatnaşmaklygy
 • gatnaşmaklygynda
 • gatnaşmaklygynyň
 • gatnaşmaklygyň
 • gatnaşmaklyk
 • gatnaşmakçy
 • gatnaşmaly
 • gatnaşmalydy
 • gatnaşmalydygy
 • gatnaşmalydygyny
 • gatnaşmalydyr
 • gatnaşmalydyrlar
 • gatnaşman
 • gatnaşmandy
 • gatnaşmandygyny
 • gatnaşmandyr
 • gatnaşmandyrlar
 • gatnaşmanlygy
 • gatnaşmanyň
 • gatnaşmaryn
 • gatnaşmarys
 • gatnaşmasa
 • gatnaşmasak
 • gatnaşmasalar
 • gatnaşmaz
 • gatnaşmazdan
 • gatnaşmazlar
 • gatnaşmazlyga
 • gatnaşmazlygy
 • gatnaşmazlygyna
 • gatnaşmazlygynda
 • gatnaşmazlygynyň
 • gatnaşmazlyk
 • gatnaşmazyndan
 • gatnaşmaýan
 • gatnaşmaýandygy
 • gatnaşmaýandygyny
 • gatnaşmaýanlara
 • gatnaşmaýanlygy
 • gatnaşmaýanlygyny
 • gatnaşmaýany
 • gatnaşmaýar
 • gatnaşmaýardy
 • gatnaşmaýardylar
 • gatnaşmaýarlar
 • gatnaşsa
 • gatnaşsa-da
 • gatnaşsak
 • gatnaşsalar
 • gatnaşybam
 • gatnaşyp
 • gatnaşypdy
 • gatnaşypdyk
 • gatnaşypdylar
 • gatnaşypdym
 • gatnaşypdyr
 • gatnaşypdyrlar
 • gatnaşyň
 • gatnaşýan
 • gatnaşýandygy
 • gatnaşýandygyma
 • gatnaşýandygyna
 • gatnaşýandygyndan
 • gatnaşýandygyny
 • gatnaşýandygynyň
 • gatnaşýandyklary
 • gatnaşýandyklaryny
 • gatnaşýandyr
 • gatnaşýanlar
 • gatnaşýanlara
 • gatnaşýanlarda
 • gatnaşýanlardan
 • gatnaşýanlary
 • gatnaşýanlarym
 • gatnaşýanlaryň
 • gatnaşýanlygy
 • gatnaşýanlygyny
 • gatnaşýany
 • gatnaşýanyň
 • gatnaşýar
 • gatnaşýardy
 • gatnaşýardyk
 • gatnaşýardylar
 • gatnaşýarka
 • gatnaşýarlar
 • gatnaşýarmy
 • gatnaşýarsyň
 • gatnaşýarsyňyz
 • gatnaşýarys