gatanç ga‧tanç at

 1. Üstüni ýetirmek üçin goşmaça zat, goşant.

  • Saňa toý gatanjy diýip, öz ýanymda iki sany goýun bilen bir düýe bugdaý niýetläp goýupdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gurplurak adamlar tapdygyndan gatanç diýip, kimsi dowar, kimsi öküzçe eltdiler. («Görogly» eposy)

 2. Garynda, garnuw.

  • Seniň aňryňda meşçan gatajyň bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu unuňda diýseňem-ä arpa gatanjy bar bolsa gerek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gatanç - gatanjy.


Duş gelýän formalary
 • gatanja
 • gatanjy
 • gatanjynyň
 • gatançlar
 • gatançlary
 • gatançlaryna
 • gatançlaryndan
 • gatançlaryny
 • gatançlarynyň
 • gatançlaryň
 • gatançly